Actualidad Noticias

AYUDAS RIBACTIVA EMPREN III

L'Ajuntament ha obert el termini de presentació sol·licitud de subvenció RIBACTIVA EMPREN III - 2022 per a autònoms, professionals i microempreses de l'àmbit del comerç minorista i la prestació de serveis que han iniciat la seua activitat entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Concessió d'ajudes per a ajudar econòmicament a noves activitats emprenedores en l'àmbit del comerç minorista i xicotets negocis que presten serveis al consumidor final de Riba-roja.
 
Beneficiaris: Podran ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes que, sent persona autònoma, professional o microempresa comercial que duguen a terme les activitats comercials i de prestació de serveis al consumidor final en l'àmbit territorial de Riba-roja de Túria.

Termini de presentació: Fins al 30 de setembre de 2022.

Mitjà de presentació: La sol·licitud de subvenció, els annexos i altres documents s'hauran de presentar a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l'Agència de Desenvolupament Local.

Requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupa en el terme municipal de Riba-roja de Túria.
 • Que la persona, o almenys la meitat de les persones emprenedores que constituïsquen l'empresa es troben empadronades a Riba-roja de Túria abans de la convocatòria de les bases.
 • Que es produïsca alta nova, tant en la Seguretat Social com en l'activitat econòmica, entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022, els dos inclusivament.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (*AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS).
 • No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de Riba-roja de Túria


Import de l'ajuda: Amb caràcter general s'estableix una ajuda de 2.000 euros, incrementant-se en 1.000 euros, fins a un màxim de 3.000 euros, si el/la emprenedor/a presenta algun d'aquests requisits:

 • Dona
 • Major de 45 anys
 • Persona desocupada més d'1 any en les oficines Labora.
 • Joves fins a 30 anys.
 • Persona amb diversitat funcional d'almenys el 33%
 • Persona amb el risc d'exclusió social. (Amb informe del departament de Serveis Socials Municipals).


Justificació: Despeses afectes directament a l'activitat. Que siguen realitzats des de l'1 de novembre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

Despeses subvencionables:

Despeses de constitució.

Despeses corrents i de funcionament:

 • Arrendament local comercial
 • Compres de mercaderies i aprovisionaments
 • Despeses de subministraments d'energia elèctrica i comunicacions
 • Despeses de reparacions i conservacions, consumibles d'oficina, serveis de professionals independents, equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda.
 • Despeses de les quotes a la Seguretat Social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa.
 • Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
 • Quotes d'associacions de comerciants i professionals
 • Despeses de cursos de formació per a augmentar el coneixement de l'emprenedor tant en el seu sector, com del mercat i ús de les noves tecnologies.
 • Despeses d'elaboració de pla de viabilitat del seu negoci realitzat per serveis professionals independents.
 • Despeses de quotes a les diferents associacions empresarials
 • Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.


IMPORTANT: Es recomana que juntament amb la sol·licitud de subvenció i tots els documents normalitzats es presente els documents justificatius de la subvenció, annexos corresponents, factures acreditatives de despesa i documents de pagament acreditats mitjançant entitat bancària.

Més informació: 
Agència de Desenvolupament Local de Riba-roja
Telèfon: 962779296
Horari d'atenció: De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres
Correu de consultes: comercio@ribarroja.es​

Enllaç a bases i documentació

© 2022 - Ajuntament de Riba-roja de Túria - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo